Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

July 16 2014

Opinie mądrych i rozumnych są stosowne i wyważone - cieszą się, że ktoś w końcu będzie ich reprezentował na szerszą skalę. Nie zmieniły się moje poglądy i system wartości, nie zmieniło się podejście do sztuki, muzyki i filozofia, teraz tylko mogę o tym mówić publicznie. To raczej jest powód do dumy i dumne są te rozgarnięte i czujne umysły. Cieszą się, bo widzą szerszą perspektywę mojego wyboru...
— wywiad w Esce Rock odnośnie MBTM
Trzeba uprzytomnić sobie, że nawet kiedy wszystko straci sens, znajdziesz przestrzeń gdzie wielka wiara tłumi lęk
— "Pierwsze wyjście z mroku"
Ulotność spraw, zostaje w nas...
— "Ulotność"

July 15 2014

Czasem jestem supernovą rozpraszającą światło, moc i rzeczywistość, żyjącą na 100%
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl